نمایشگاه ما می توانیم: دست آوردهای 50 ساله فن آوری شریف

دانشگاه صنعتی شریف همزمان با سرآمدی در فعالیت های تئوریک، در حوزه فن آوری های عملی نیز توانسته به عنوان یک الگو و پیشتاز در سطح کشور ایفای نقش نماید. 
به منظور ارائه بخشی از توانمندی های فن آوری دانشگاه، نمایشگاه "ما می توانیم، دست آوردهای 50 ساله فن آوری شریف" در پاییز 95 برگزارمی شود و طی آن طرح ها، پروژه ها و دستاورد های برتر دانشگاه معرفی خواهد شد.
جذب سرمایه گذار در جهت توسعه و تجاری سازی دستاوردهای ارائه شده از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus