برنامه‌های ویژه دانشکده‌ها

 دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵ ...................................... برنامه ویژه دانشکده مهندسی انرژی
 چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۹۵ ................................... برنامه ویژه دانشکده مهندسی و علم مواد
 سه شنبه و چهارشنبه ۷ و ۸ اردیبهشت ۹۵ .................. برنامه ویژه دانشکده شیمی 
 چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۵ ................................. برنامه ویژه دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 یکشنبه و دوشنبه
 ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۹۵ .................... برنامه ویژه دانشکده فیزیک 
 سه شنبه ۲۱ تا پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۵ ................... برنامه ویژه دانشکده مهندسی مکانیک 
 دوشنبه و سه شنبه ۳ و ۴ خرداد ۹۵  .......................... برنامه ویژه دانشکده مهندسی برق 
 سه شنبه ۲۹ تا 
۳۱ تیر ۹۵ ...................................... برنامه ویژه دانشکده ریاضی 
 چهارشنبه ۷ مهر ۹۵ ........................................... برنامه ویژه دانشکده مهندسی کامپیوتر 
 شنبه ۱۰ مهر ۹۵ ................................................ برنامه ویژه دانشکده مدیریت و اقتصاد 
 چهارشنبه ۱۴ مهر ۹۵ .......................................... برنامه ویژه دانشکده مهندسی هوا فضا 

 چهارشنبه و پنجشنبه ۲۰ و ۲۱ بهمن ۹۵ ........................ برنامه ویژه دانشکده مهندسی عمران 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus