برنامه‌های اصلی بزرگداشت

 چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۵........................ مراسم اصلی بزرگداشت
 پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵ ........................... نشست اساتید دانش آموخته شریف؛ با حضور اساتید پیشکسوت 
 چهارشنبه و پنجشنبه ۵ و ۶ خرداد ۹۵ ................کنفرانس فارغ التحصیلان شریف 
 تابستان ۹۵ ............................................ نشست هم اندیشی: شریف در افق آینده

 پاییز ۹۵ ............................................. نمایشگاه ما می توانیم: دست آوردهای ۵۰ ساله فن آوری شریف

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus